Loading

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


Güvenliğiniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile, Şirketimiz TEŞVİKİYE SARAY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


 VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca şirketimiz, “veri sorumlusu” ve “veri işleyen” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Merkez Adresi: Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak No:19/41 Bağcılar/İSTANBUL
Mersis No: 0840005242700013
Telefon No: 0 (212) 999 27 000 (212) 999 28 00
Web Adresi: www.saraymuhallebicisi.com
E-Posta Adresi: saray@saraymuhallebicisi.com


 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Tarafımızca, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarına ilişkin kendileri tarafından şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler işlenebilmektedir. Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Kimlik numarası, ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal;
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu, ev telefonu, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP);
 • Kullanıcı İşlem Bilgileriniz: Kullanıcı girişi esnasında paylaştığınız ad- soyad, e-posta şifre bilgileri ile şikâyet/öneri gibi talep içerikleri;
 • İş Başvurusu ve İş Sözleşmesinin İmzalanması Esnasında Paylaştığınız Veriler: Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, aile bireylerinize ilişkin kimlik, iletişim, eğitim ve mesleki hayata ilişkin bilgiler, öz geçmişinize ilişkin bilgiler, kariyer hedefleriniz ve beklentileriniz;
 • Denetim ve Teftişlere İlişkin Veriler: Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler, ses kaydı, IP ve port bilgileri kapsamında siber güvenliğe ilişkin veriler;

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat, düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Adli ve idari mercilerden gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi ve bu mercilerce verilen kararların yerine getirilmesi,
 • Sistemler üzerinden gelen kullanıcı talep ve şikayetkeri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi,
 • Online ve mobil işlemlerin yürütülmesi,
 • Üye girişi esnasında belirlenen kullanıcı şifresinin tanımlanması/değiştirilmesi sürecinin başlatılması ve ilgili süreç işlemlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimize ait web sunucusunun güvenliğinin temini,
 • Üye girişi esnasında iletişim bilgilerinin alınması, güncellenmesi, şirketimiz tarafından yapılan/yapılacak bilgilendirmelerde bu iletişim bilgilerinin kullanılması,
 • Arızaların tespiti ve giderilmesi çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle müşteriye verilen hizmetin kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi,
 • Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesinin ve kalite kontrolünün sağlanması, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim kurulması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.


 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla, özellikle siparişlerinizin tarafınıza ulaştırılabilmesi için şirketimizin siparişleri almakla görevlendirdiği çalışanları, anlaşmalı olduğu firmalar (Yemeksepeti, HemenYolda gibi), motorlu kuryeler, lojistik bölümü çalışanları ile mevzuatta belirtilen diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.


 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, çağrı merkezimiz ile iletişime geçmeniz, web sitemize üye girişi yapmanız ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplamaktadır.


 KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle saray.muhallebicisi@hs01.kep.tr adresi üzerinden, Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, www.saraymuhallebicisi.com adresinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.


VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYEN TEŞVİKİYE SARAY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.